Givande affärsrelationer

En historia om hur en kontakt skapar en lång givande affärsrelation

Efter ett anförande på en Rotarylunch i Nässjö så kom Håkan Gunnarsson Hindström från Signumkompetens att sitta jämte Birgitta Erlandsson som bl.a. är styrelseordförande i ett större tillverkande företag i Jönköping med drygt 350 anställda.  Hon pratade öppet om ett antal utmaningar som hon såg i verksamheten när man nu beslutat om en plan för snabb expansion för företaget, att dubbla omsättningen på fem år. En utmaning som Birgitta lyfte fram var VDn Johans och ledningsgruppens förmåga att leda detta stora tillväxtarbete samt att det finns en stark konflikt mellan två av medlemmarna i ledningsgruppen som i vissa fall stoppar upp arbetet radikalt.

Jag och Birgitta bestämmer ett möte där jag tar med Jeanett och Björn från Management Partners samt Ola Wallström på Mera Mål. Där ska vi tillsammans skapa hos en nulägesbild och kunna komma fram till ett konkret åtgärdsförslag för att lösa dessa utmaningar. Åtgärdsförslagen som accepteras av Birgitta och Johan innebär att vi startar med följande insatser. Jeanett som är en erfaren konflikthanterare tar en separat dialog med de två medarbetarna och hittar grundorsakerna till konflikten, arbetar med båda två i en process för att komma fram till ett professionellt förhållningssätt i ledningsgruppen och vilka krav och förväntningar som finns där. De accepterar dessa nya spelregler och ser sina roller och mål på ett tydligare sätt.

Björn och Ola börjar arbeta med ledningsgruppen som helhet med ett antal seminarier och coachning där de går igenom struktur för ett produktivt ledningsgruppsarbete, konsten att sätta mål, fatta beslut och sätta upp realistiska men utmanande delmål. När dessa första utmaningar är hanterade på ett professionellt sätt så tar Håkan Gunnarsson Hindström en vidare dialog med Birgitta och Johan om andra prioriterade utmaningar som de ser är viktiga att hantera för att uppnå det utmanande tillväxtmålet. De lyfter i nästa fas fram tre viktiga delområden:

  • Säljarnas produktivitet, där kommer Anette och Ola Wallström in och genomför över tid ett antal processorienterade kortare utbildningar samt uppföljning och coachning. Detta för att få grepp om olika beteenden som försämrar produktiviteten och hanterar dessa, få säljarna att tänka i banor av större affärer, nya målgrupper och hur jag som säljare ska använda min tid på ett effektivt sätt.
  • Det andra området är en analys av de logistiska flöden som helhet för att dels hitta rationaliseringsmöjligheter som innebär lägre kostnader, mer intäkter, mindre kapitalbindning, snabbare flöden m.m. dels att förbereda flöden för en snabb volymtillväxt som kommer i snabbt när expansionstakten ökar. Här kommer Roger Stokkedal från Nordic Supply Advice och ett antal andra erfarna logistikkonsulter in som gör en nulägesanalys av samtliga befintliga flöden, hittar förbättringsmöjlighet och tar fram ett åtgärdsprogram som genomförs i företaget i närtid.
  • Det tredje prioriterade området är att få en ekonomisk förståelse hos alla medarbetare i företaget så att de kan ta steg för att bidra ännu mer till verksamhetens tillväxt och lönsamhet. I denna kompetensutvecklings insats så lägger vi också in grunderna i Lean Thinking, hur vi kan åstadkomma en ännu mer resurssnål produktion och administration. Här kommer Åsa från Management Partners in och genomför ett antal spel och simuleringar för att uppnå en god inlärningseffekt hos deltagarna och hur de i sin vardag kan påverka verksamheten.

Nu har lite drygt ett år gått sedan min första kontakt med Birgitta och Johan. Signumkompetens med sina partners är fortfarande engagerade i ett antal logistikutvecklingsprojekt, vi har ett antal spelomgångar kvar av ekonomidelen samt coachar och stöttar ett antal nya säljare som kommit in i företaget för snart sex månader sen.

Jag, Birgitta och Johan har bestämt att vi ska kvartalsvisa mötet för att stämma av funktionen/resultatet på våra insatser samt diskutera framtida utvecklingsbehov. Vid detta fjärde kvartalsmöte så kommer ett akut behov upp, en av produktionsledarna Sven har långt gången alkoholism som nu märks tydligt även på arbetsplatsen. Jag tar direkt kontakt med Jeanett på Management Partners som snabbt börjar med en insats vars första steg är en tydlig personlig dialog om två olika valmöjligheter. Den första är hjälp, stöd och behandling och den andra är ett avslut av anställningen. Sven väljer behandling och får efter återkomsten till arbetsplatsen, efter två månader, kontinuerligt stöd från Jeanett och är en idag väl fungerande nykter alkoholist på sin befintliga arbetsplats.

To be continued…